söndag 21 december 2014

Se språket i ämnet: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning ihögstadiet och gymnasiet - Lena Vestlin (red.)

En bok som jag vill skriva om här på bloggen är Se språket i ämnet: språk- och kunskapsutvecklande undervisning i högstadiet och gymnasiet. En motsvarande bok för lägre åldrar gavs ut våren 2013: Kunskap, språk och identitet: att undervisa flerspråkiga elever i F-6. Båda böckerna ges ut av Lärarförlaget och är väldigt aktuella för vår undervisning idag.

Enligt Lgr11 ska alla lärare i skolan arbeta språk- och kunskapsutvecklande i sina ämnen. Många lärare reagerar säkert då med att säga att de inte är språklärare. Helt rätt! Men trots det ska lärare i skolans olika ämnen vara medveten om språket i ämnet och känna till vad som kan vara svårt för eleven att förstå. Det gäller särskilt elever som har brister i skolspråket.

Att förändra sitt arbetssätt kräver kompetensutveckling. I Sigtuna kommun sker nu ett arbete som kallas för Sigtunaboxen. Kompetensutvecklingen står på tre ben: bedömning för lärande, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och IKT. Fortbildningen är för lärare för att ge en ökad måluppfyllelse hos flerspråkiga elever och elever med svenska som modersmål.

Se språket i ämnet är en reportagebok med Lena Vestlin som redaktör. I den här boken får du ta del av lärares, skolledares och forskares kunskaper och erfarenheter. Exemplen i boken är hämtade från högstadiet och gymnasiet, vilket är rätt så ovanligt. Oftast brukar böcker om språkutvecklande arbetssätt innehålla exempel från låg- och mellanstadiet. Därför är också den här boken ett måste om du är högstadie- eller gymnasielärare och dessutom är intresserad av att förändra din undervisning, det vill säga medvetet arbeta med att ge eleverna verktyg och strategier att utveckla ett fullgott skolspråk. All undervisning ska vara språkutvecklande vilket står tydligt i våra läroplaner. Men som sagt, det krävs fortbildning inom området och om du är nyfiken på vad som kännetecknar ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt så är den här boken något för dig!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar