fredag 14 september 2012

Specialpedagogik

Här kommer lite tips på böcker för dig som är specialpedagog, speciallärare eller dig som studerar till det. Utifrån önskemål från ett par läsare skriver jag nu om nedanstående böcker på bloggen. Jag är dock inte speciallärare eller specialpedagog, men efter att jag har läst alla tre böcker känner jag att jag har fått en hel del inspiration och förståelse.

Etik i specialpedagogisk verksamhet - Rolf Helldin & Birgitta Sahlin. Boken uppmärksammar specialpedagogiska etiska kärnfrågor i form av en antologi skriven av nio forskare. Boken är resultat av en pågående forskningsdiskussion med ett allmänt och specifikt slag av innehåll. En intressant sak som tas upp är de generella riskerna med utanförskap samt de etiska dilemman som kan uppstå för lärare vid bedömning i relation till skolans praktik och styrdokument. Vi har ett samhälle idag där kulturen växer och där även klassklyftorna blir allt tydligare. Samtidigt kan vissa barn och ungdomar i tidig ålder särskiljas från skolegenskaper. En bra organisation och professionalitet kan bidra till en inkluderande pedagogik och en mer rättvis skola. En väldigt intressant bok som även behandlar föräldraskap och yrkesroll.

Problembarnets århundrade - Mats Börjesson & Eva Palmblad (red.). Enligt författarna går ofta barn och begreppet problem hand i hand. Det pratas om DAMP, dyslexi, utvecklingsstörning och allmän stökighet. "Problembarnen" är mer framträdande i dagens samhälle, speciellt i skolan då skolan har normer för vilka som definieras som avvikande utifrån arbetsförmåga, arbetstempo, kunskapsnivåer och social anpassning. Något som oftast händer i skolan är att elever som är i behov av resurser skiljs från elever som inte är i behov av resurs. Ibland sker särarrangemang i skolan som inte alltid är det bästa. Börjesson tar också upp 1900-talet som problembarnets århundrade, då man såg de nervösa, nagelbitande, sängvätande och neurotiskt störda barnen som de stora problemen. Idag fokuserar man mer på de okoncentrerade, oteoretiska, udda och egensinniga barnen som de stora bekymren. Detta "säger mera om vår tids kulturella normer än om barnen i sig" enligt Börjesson. Problemen betonas och graderas på olika sätt av olika pedagoger. Det som verkar som ett stort problem för en pedagog upplevs inte lika stort för en annan. Mycket bra och givande läsning måste jag säga och det är mycket jag känner igen från skolans värld.

Delaktighetens språk - Anders Gustavsson (red.). Det pratas om delaktighet, men vad är egentligen delaktighet? Den här boken belyser delaktigheternas olika språk och undersökning av funktionshindrades delaktighet. Denna bok vänder sig till den som har ett intresse för handikappolitik. Boken ingår i serian "Handikapp och Samhälle" precis som ovanstående bok, Problembarnets århundrade, som ska ge en introduktion och översikt till den socialvetenskapliga forkningens kunskapsläge när det gäller människor med funktionshinder och deras villkor. Jag tror att denna bok vänder sig främst till de som har intresse för ämnet för att man ska få ut något av läsningen. För mig var det svårt att ta in innehållet eftersom ämnet kändes lite långt ifrån det jag själv arbetar med idag. Men det är en givande bok som säger mycket och fungerar jättebra som introducerande och forskningsgrundad litteratur.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar