fredag 25 mars 2011

Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle - Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg

Det skulle förvåna mig om man läser en universitetskurs i svenska som andraspråk och Kenneth Hyltenstams bok, Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle, inte finns med på litteraturlistan. Det här böckernas bok inom SVA. Vad jag menar med det är att även om du inte har utbildning i svenska som andraspråk, kan du självutbilda dig inom forskning av ämnet med hjälp av denna bok. Andraspråksinlärning och andraspråksanvändning är idag ett livligt internationellt forskningsområde. Motiven för andraspråkinlärning är starkt varierande och skillnader i anledningen till att lära sig ett andraspråk har betydelse för att inlärningen ska bli framgångsrik.

Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg (red.) presenterar ämnet svenska som andraspråk i en samlad volym, baserad på mer än 25 års forskning, indelad i tre teman:
* Andraspråksinlärning och andraspråksanvändning - språkstrukturella och psykolingvistiska perspektiv
* Andraspråksanvändning - sociolingvistiska och sociokulturella perspektiv
* Utbildning och undervisning

Varje del innehåller kvalificerad och betydande forskning i svenska som andraspråk och internationell forskning kring andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling. Hela boken är ett kunskapsunderlag och stöd för alla som arbetar med flerspråkig utveckling, framgångsrik andraspråksinlärning och andraspråksanvändning i Sverige. Många av författarna är väl kända inom området; bland andra Inger Lindberg, Monica Axelsson, Pirkko Bergman och Tua Abrahamsson.

Hyltenstam skriver att kartläggning visar att kompetensen hos många lärare som undervisar i svenska som andraspråk är låg eller till och med obefintlig. Det är därför inte alls konstigt att ämnet, som är formellt etablerat i skolan med egen kursplan sedan 1995, fortfarande har en svag ställning. Undervisningen sker i allt för liten utsträckning, integreras med annan undervisning eller bedrivs isolerat.

Den här boken bör läsas av alla som arbetar med flerspråkiga elever. Vilket egentligen betyder att alla pedagoger i landets skolor bör ha den i sin bokhylla eftersom elever med utländsk bakgrund utgör en betydande del av elevunderlaget i många svenska skolor idag. Och det är få lärare - förutom lärare i SVA och kanske modersmålslärare - som har någon utbildning kring flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.

Nu vet jag att många lärare som inte har SVA utbildning kommer att reagera starkt på mina kommentarer, kanske säger de att erfarenhet inom området räcker, att allt inte handlar om själva utbildningen eller så blir många bara allmänt irriterade på det jag har skrivit. Det kan jag tåla, men vad jag inte kan tåla är att svårigheter med inlärning av ett andraspråk i första hand stämplas med dyslexi. Utan adekvat utbildning kan det många gånger vara svårt att se vad den studerandes läs- och skrivsvårigheter kan bero på; kort skolbakgrund, psykosociala orsaker, allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (fonologiska bearbetningssvårigheter).

Nu kom jag ifrån mitt ämne, men vad jag vill ha sagt med ovanstående exempel om läs- och skrivsvårigheter är att det är viktigt med utbildning inom ämnet svenska som andraspråk och jag tror att tvåspråikighetsforskaren Kenneth Hyltenstam säger precis samma sak i Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Det här är utan tvekan den första boken du ska plocka upp om du vill sätta dig in i ämnet svenska som andraspråk!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar