måndag 28 mars 2011

Bedömning av svenska som andraspråk

Den senaste veckan har jag skrivit en hel del om svenska som andraspråk i olika sammanhang. Det är lika bra att fortsätta skriva lite mer när jag ändå håller på. Den här gången vill jag skriva om följande böcker som ges ut av Studentlitteratur och Liber. De handlar om bedömning, språkstimulering och dokumentation.

Bedömning av svenska som andraspråk är en handbok som presenterar en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Forskning visar på att andraspråksinlärare går igenom särskilda utvecklingsstadier som är beroende av modersmål och inlärningssätt. Det grundar sig på en språkvetenskaplig teori, processbarhetsteorin, för att bedöma vilken grammatisk nivå barnet befinner sig på, både i första- och andraspråket.

Processbarhetsteorin utarbetades av Pienemann (mer om honom får ni läsa i boken) med syftet att både beskriva och förklara de inlärningsgångar som identifierats. Enligt processbarhetsteorin utvecklas grammatiken i en viss bestämd ordning (nivåer) och automatiseras gradvis. Språkutvecklingsprocessen sker överlappande ända upp till att det högsta stadiet har processats.

Modellen som presenteras här av Anna Flyman Mattsson och Gisela Håkansson har sin grund i processbarhetsteorin. Boken är indelad i fem kapitel där författarna först ger en introduktion till hur utvecklingsstadierna kan användas och sedan redovisas forskning, beskrivning av modellen och vägledning för hur man kan arbeta vidare. Men den här modellen är inte på något sätt heltäckande och kan därför inte ligga till grund för till exempel betygsättning eftersom den inte inkluderar kommunikativa aspekter samt färdigheter i fonologisk struktur. Den ger dock en detaljerad bild av valda delar av språkinlärningsprocessen. Väldigt intressant läsning måste jag säga!

Processbarhetsteorin är ett smidigt analysverktyg för att stärka varje elevs språkutveckling. Författarna skriver också om performansanalys som introducerades i svensk forskning av Kenneth Hyltenstam (1978). Den första bedömningsmallen för performansanalys växte fram i Två flugor i en smäll - att lära (på) sitt andraspråk av Pirkko Bergman och Lena Sjöqvist.

Det är en bok om hur man lär sig sitt andraspråk och hur man lär sig sitt andraspråk. I boken finns en modell för hur man kan nivåbedöma en elevtext utifrån en fri skriftlig produktion och se var i språkutvecklingen en elev befinner sig. Det här är en handbok att återvända till många gånger. Den innehåller teori, praktik och språkbedömningsschema.

Andra böcker om språkinlärning och språkstimulans är Språklig praxis i förskolan av Lars Holm och Helle Pia Laursen (red.) samt Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan av Margareth Sandvik och Marit Spurkland.

Språklig praxis i förskolan är en bok med intresse om hur språk som allmänt socialt fenomen används för att skapa mening och betydelse. Författarna menar att språk försiggår i samspel med andra former av sociala praktiker och social praxis. Boken vänder sig till lärare och studenter som arbetar eller har intresse för förskolans praxis. Önskemål om språklig evaluering riktas mot flerspårkiga barn, men att utvärdera flerspråkiga barn är en komplicerad sak. Detta kan argumenteras för hur man ska förhålla sig till språklig utvärdering både som ett språkligt mätredskap och som en institutionell och samhällelig praxis.

Boken innehåller empiriskt inriktade artiklar som analyserar och diskuterar språkliga praktiker i förskolan. Dessa praxisformer omfattar såväl interaktionen mellan barnen som interaktionen mellan barn och vuxna, och de omfattar både talspråk och skriftspråk.

Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan vänder sig också främst till förskolepersonal och har som syfte att inspirera personalen till att arbeta systematiskt språkutvecklande genom att läsa och arbeta med skönlitteratur. Boken är baserad på projektet det norska Bjerkeprosjektet.

I den här boken delar författarna med sig erfarenheter av projektet som pågick under fem års tid. Under projektets gång utvecklades en modell för språkstimulans med litteraturens hjälp. Till detta togs det fram redskap för språkutveckling både på norska och modersmålet och kartläggningsverktyget har varit framgångsrikt. Boken är indelad i tre delar: flerspråkig utveckling, språkstimulans med hjälp av litteratur och dokumentation samt kartläggning av språkfärdigheter. Till boken finns Språkmappen som täcker en kartläggningsperiod för ett barn.

Språklig praxis i förskolan och Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga skolan är tillämplig lärarlitteratur för den som arbetar i förskolan. Det står dessutom klart och tydligt att böckerna vänder sig till lärare och lärarstudenter med intresse av att arbeta i förskolan. Böckerna presenterar en hel del intressant forskning och relevanta perspektiv. Här finns bra och inspirerande läsning!

På tal om kartläggning kan jag berätta att det diskuteras mycket om kartläggningsmaterial för nyanlända och flerspråkiga elever. Det behövs ett bra och tydligt material för att kartlägga erfarenheter och kunskaper i olika ämnen. Ett kartläggningsmaterial är på gång, mer om det skriver jag om vid ett annat tillfälle. Håll till godo med ovanstående böcker så länge.

Slutligen vill jag också tipsa om Skolverkets litteraturguide att läsa för den som arbetar med andraspråks elever.

fredag 25 mars 2011

Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle - Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg

Det skulle förvåna mig om man läser en universitetskurs i svenska som andraspråk och Kenneth Hyltenstams bok, Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle, inte finns med på litteraturlistan. Det här böckernas bok inom SVA. Vad jag menar med det är att även om du inte har utbildning i svenska som andraspråk, kan du självutbilda dig inom forskning av ämnet med hjälp av denna bok. Andraspråksinlärning och andraspråksanvändning är idag ett livligt internationellt forskningsområde. Motiven för andraspråkinlärning är starkt varierande och skillnader i anledningen till att lära sig ett andraspråk har betydelse för att inlärningen ska bli framgångsrik.

Kenneth Hyltenstam och Inger Lindberg (red.) presenterar ämnet svenska som andraspråk i en samlad volym, baserad på mer än 25 års forskning, indelad i tre teman:
* Andraspråksinlärning och andraspråksanvändning - språkstrukturella och psykolingvistiska perspektiv
* Andraspråksanvändning - sociolingvistiska och sociokulturella perspektiv
* Utbildning och undervisning

Varje del innehåller kvalificerad och betydande forskning i svenska som andraspråk och internationell forskning kring andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling. Hela boken är ett kunskapsunderlag och stöd för alla som arbetar med flerspråkig utveckling, framgångsrik andraspråksinlärning och andraspråksanvändning i Sverige. Många av författarna är väl kända inom området; bland andra Inger Lindberg, Monica Axelsson, Pirkko Bergman och Tua Abrahamsson.

Hyltenstam skriver att kartläggning visar att kompetensen hos många lärare som undervisar i svenska som andraspråk är låg eller till och med obefintlig. Det är därför inte alls konstigt att ämnet, som är formellt etablerat i skolan med egen kursplan sedan 1995, fortfarande har en svag ställning. Undervisningen sker i allt för liten utsträckning, integreras med annan undervisning eller bedrivs isolerat.

Den här boken bör läsas av alla som arbetar med flerspråkiga elever. Vilket egentligen betyder att alla pedagoger i landets skolor bör ha den i sin bokhylla eftersom elever med utländsk bakgrund utgör en betydande del av elevunderlaget i många svenska skolor idag. Och det är få lärare - förutom lärare i SVA och kanske modersmålslärare - som har någon utbildning kring flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.

Nu vet jag att många lärare som inte har SVA utbildning kommer att reagera starkt på mina kommentarer, kanske säger de att erfarenhet inom området räcker, att allt inte handlar om själva utbildningen eller så blir många bara allmänt irriterade på det jag har skrivit. Det kan jag tåla, men vad jag inte kan tåla är att svårigheter med inlärning av ett andraspråk i första hand stämplas med dyslexi. Utan adekvat utbildning kan det många gånger vara svårt att se vad den studerandes läs- och skrivsvårigheter kan bero på; kort skolbakgrund, psykosociala orsaker, allmänna läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (fonologiska bearbetningssvårigheter).

Nu kom jag ifrån mitt ämne, men vad jag vill ha sagt med ovanstående exempel om läs- och skrivsvårigheter är att det är viktigt med utbildning inom ämnet svenska som andraspråk och jag tror att tvåspråikighetsforskaren Kenneth Hyltenstam säger precis samma sak i Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle. Det här är utan tvekan den första boken du ska plocka upp om du vill sätta dig in i ämnet svenska som andraspråk!

onsdag 23 mars 2011

Russinhissen - Hans Persson

Russinhissen fick jag och mina kollegor tips om av vår skolsköterska. Kul att fler på skolan engagerar sig i våra elever i förberedelseklass, tycker jag. Självklart blev jag nyfiken och tänkte att det här är en bok jag vill titta närmare på och även skriva om på bloggen för de som inte har hört talas om Russinhissen.

Russinhissen innehåller enkla experiment i fysik och kemi för att eleverna ska lära genom upplevelser. Författaren Hans Persson skriver i inledningen "Välkommen till boken med över hundra experiment för förskolan!", men jag vet inte om jag vill hålla med honom när det gäller förskolan. Experimenten som finns i boken inspirerar till att komma igång med naturvetenskap även i en förberedelseklass. Naturvetenskap är spännande, men för att det ska vara roligt och givande krävs det vardagsnära och enkla experiment för att göra det osynliga synligt.

Boken innehåller sju olika teman: sorteringar, vatten, luft och gaser, värme, el och magneter, ljud och ljus. Experimenten är många och ger verkligen ord och begrepp för saker inom fysiken och kemin. Men en del av experimenten är inte lätta att genomföra om man inte har tillgång till det material som behövs.

Har man rätt material så tror jag att Russinhissen är helt fantastisk för att utforska kemin och fysikens värld. Varför inte göra egna gummisnoddsgitarrer eller burk-telefoner när man ska arbeta med ljud? Eller kanske göra ett experiment som kräver att barnen använder ögonbindel för att med hjälp av lukt- och smaksinnet sortera frukterna i en fruktsallad.
Läraren kan plocka ut och välja de experiment som passar åldersgruppen och som går att genomföra, trots att allt är riktigt spännande och intressant. Upptäcksfärden är som sagt många och inför varje står det tydligt vad som behövs och hur man ska gå tillväga. Vill du se hur det går till när man gör experimenten i Russinhissen? Titta då på Hans Perssons egen hemsida, under fliken "Tips och idéer". Lycka till!

måndag 21 mars 2011

Framåt - Thyra Brusewitz & Bodil Renlund

Natur och Kulturs Framåt serie är ett läromedel för de som läser svenska för invandrare (sfi). Böckerna börjar med Framåt A, textbok 1, 2 och 3, sedan Framåt B, Framåt C och slutligen Framåt yrkesinriktade böcker. Till en början är böckerna väldigt enkla där man tränar klockan, verb, frågeord, dagarna, månaderna osv. Men sedan blir innehållet i böckerna mer och tätare i takt med att språkkunskaperna utvecklas.

Framåt C är uppbyggd för att träna vardagssvenskan. Egentligen vänder sig texterna till andraspråkinlärare med kort skolbakgrund som, enligt förlaget, läser på sfi kurs C eller liknande. Boken är indelad i fem stora teman där varje tema börjar med en bild. Till bilden finns diskussionsunderlag i form av 3-4 frågor. Teman i textboken är Vänner, Resor, Teknik, Vatten och Att bo i Sverige. Varje tema innehåller texter med varierande svårighetsgrad.

Till Framåt C finns en övningsbok som ger möjlighet att arbeta på egen nivå och i egen takt. Övningarna fungerar som ett komplement till läroboken med bra uppgifter för att träna grammatik, tidtabellsläsning, måttenheter, felanmälan, instruktioner och mycket annat. Övningarna är väldigt bra och jag tycker att dem passar alldeles utmärkt även för elever i år 7-9 i förberedelseklass. Även texterna skulle fungera jättebra för nyanlända elever på högstadiet. Det är texter om att åka tunnelbana i Stockholm, hålla kontakt, få vänner, om att svenskar gillar att fika (här kunde jag inte låta bli att le), köpa sms-biljett och mycket annat.

Mitt första intryck av boken var att den verkade tråkig och ostrukturerad när jag snabbt bläddrade igenom den. Men nu när jag har läst några av texterna, texter med olika svårighetsgrad, och tittat noggrant igenom övningsboken, som hjälper till att bearbeta och förbättra språket på ett tydligt sätt, är jag nu mer postivt inställd till Framåt som läromedel.

fredag 18 mars 2011

VIKTIGT VIKTIGT VIKTIGT

Oj då, höll nästan på att glömma! Den 7 + 8 april kommer Pauline Gibbons och Maaike Hajer till Stockholm! Det är ett unikt tillfälle att få träffa två professorer med aktuell forskning om flerspråkiga elevers lärande. De kommer att tala om en undervisning som utmanar elevers utveckling både när det gäller språk och kunskap - en undervisning som gynnar alla elever och som angår alla lärare.

Lärare i svenska som andraspråk har ett övergripande ansvar för flerspråkiga elevers utveckling, men lärare i andra ämnen måste ta ett större ansvar för språk kopplat till ämne, så att språket blir ett instrument för lärande och inte ett hinder i undervisningen.

Pauline Gibbons är professor vid University of Technology i Sydney, Australien och Maaike Hajer är professor vid University of Applied Sciences, Utrecht. Nu kommer de till Stockholms universitet, i samarbete med Nationellt centrum för svenska som andraspråk och Hallgren & Fallgren, för att prata om språk- och kunskapsutvecklande undervisning - vägen mot högre måluppfyllelse och skolframgång för flerspråkiga elever. Här kan du läsa om både Gibbons och Hajers senaste bok inom språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

Vem ska gå på detta? Lärare i svenska som andraspråk, lärare som undervisar flerspråkiga elever i andra ämnen, lärarutbildare och lärarstudenter. Det här är seminariet man INTE vill missa. Jag kommer definitivt att gå. Vi ses den 7 april!

Ja, ja, jag vet, jag skulle stänga av datorn... men jag var bara tvungen att berätta om Gibbons och Hajer för er först.

Identitet, språk och lärande var temat för "Flerspråkighet i fokus"

Två fartfyllda dagar på konferensen Flerspråkighet i fokus som ägde rum på City Conference Center i Stockholm, med 850 deltagare, har resulterat i en trött men hoppfull jag. Åtta föreläsningar på två dagar! Intensivt, men också spännande och bra. Gårdagen glömmer jag aldrig, den bjöd på mycket nytt om flerspråkighet, identitet och lärande. Dagens föreläsningar om skönlitteratur i undervisningen, genrepedagogik samt interkulturellt lärande gav mig inte lika mycket som jag hade hoppats på. Kanske för att jag kände till mycket av det föreläsarna pratade om och för att jag har läst deras böcker. Ni kan läsa om böckerna här och här. Böckerna är riktigt intressanta och ger perspektiv på lärandet.

Idag hade jag mer tid till att titta på de olika läromedelförlagens utställningar och hälsa på personalen som jag ofta har mailkontakt med. Det var riktigt trevligt att träffa de i det riktiga livet och jag hoppas att det kommer fler tillfällen.

Men, hur kul det än har varit så är jag riktigt trött nu. Jag behöver vila och önskar er alla en fortsatt trevlig kväll. Själv tänker jag stänga av datorn nu och njuta av kvällen med familjen.

torsdag 17 mars 2011

Flerspråkighet i fokus!

Har idag varit på en fantastisk konferens och jag är fylld av intryck! Speciellt inspirerad blev jag av Liza Greczanik som pratade om bloggen som språkutvecklare. Jag har skrivit om Liza Greczaniks böcker tidigare på bloggen som du kan läsa om här. Det var en påfyllande föreläsning om elevernas textvärldar, datorn i undervisningen och om elevernas intressen och motivation. Liza Greczanik visade också hur man skapar en blogg med några enkla klick, olika bloggteman, bilder i bloggen samt vilka svårigheter man kan stöta på som bloggare.

Flera bokförlag hade utställning på konferensen, bland annat Hallgren & Fallgren, Studentlitteratur, Natur & Kultur, Liber, Gleerups och Bonnier utbildning. De hade alla med sig nytt läromedel och lärarlitteratur inom SVA (svenska som andraspråk) som jag blev oerhört nyfiken på.

Det kommer mer om konferensen vid ett senare tillfälle, jag ska ju dit imorgon också :) Men innan jag avslutar vill jag passa på att visa nedanstående musikvideo med Martin Bentancourt som idag, på konferensen, pratade om "första generationens svenne". Martin Bentancourt inledde konferensen med att prata om identitet och språk. Hur hittar man sin identitet genom det svenska språket? Kanske som:

1. Förortskillen som pratar i andra termer (shoo, bre).
2. Som Claudio Svensson. Han som bor på Östermalm, bryter kontakten med gamla barndomsvänner för att starta ett nytt liv som svenne och byter efternamn för att passa in i det svenska samhället och få jobb.
3. Mellanvägen. Det är OK att inte vara helsvensk, att inte behärska språket till 100%. Anamma båda kulturerna och hitta din egen väg är kanske det bästa sättet för att finna sin egen identitet.Flera av dagens föreläsare trollband mig och jag hoppas att morgondagen blir lika givande och tankeväckande!

måndag 14 mars 2011

Arvet - Rachel Ward

Andra boken i serien "Döden i dina ögon" heter Arvet som jag tror kommer att vara en bok som blir väl mottagen av läsare. Rachel Ward skriver nu på den avslutande delen i trilogin vars första bok jag skrev om här.

Adam har ärvt sin mors förbannelse - när han tittar i någons ögon, ser han datumet för deras död och han känner den brännande, chockerande smärtan av döden. Sedan Adams mamma, Jem, dog har Adam bott vid havet med sin farmor Val. Men när tidvattnet stiger och staden håller på att spolas bort, återvänder Adam och Val till London. Staden är främmande, spännande och samtidigt en skrämmande plats. Det som oroar Adam mest är att många har siffrorna första januari 2027 i sina ögon. Vad kommer att ske? Kommer han att kunna stoppa denna katastrof eller ska han bara försöka att rädda sig själv och sin farmor Val?

Min första tanke när jag läst klart boken var att det är så här den första boken borde ha varit. Jag läste den första boken för länge sen och jag gillade den, men den här boken är mycket starkare. Huvudpersonerna ger mer av sig själva och man bryr sig mer om dem. Deras karaktärer beskrivs djupare och Adams gåva uttrycks realistiskt. Jag blev helt tagen av bokens slut och det som jag tror kommer att locka många läsare är den dystopiska värld som har byggts upp, en värld i en nära avlägsen framtid vilket är en olycksbådande värld, men väldigt sannolik. Man undrar verkligen hur världen kommer att se ut om några år om utvecklingen fortsätter som den gör. Boken har ett snabbt tempo som håller läsaren engagerad fullt ut. Den är väl värd en läsning.

lördag 12 mars 2011

Bokbytarhylla på jobbet?

Jag funderar på att skapa en bokbytarhylla på jobbet - en hylla där man får ställa sina gamla, eller nya, böcker som man inte vill ha längre. Samtidigt ska det fungera så att man kan plocka på sig en ny bok om så önskas.

Undrar om någon kommer att nappa på förslaget. Jag har själv en massa böcker här hemma som jag inte kommer att läsa fler gånger och böcker som jag tror kommer att göra nytta hos någon annan.

En läst bok lämnar aldrig sina läsare, men det finns ju självklart böcker som läsaren vill lämna och då kan man passa på att lägga den i skolans bokbytarhylla. Och vill man ha får man också ge, det är väl inte mer än rättvist?

Ja, det var en tanke i alla fall, sent en lördagkväll...

fredag 11 mars 2011

Matilda räddar en hund - Kirsten Boie

Nu har jag precis läst den nionde boken om Matilda skriven av Kirsten Boie. Lyckligtvis kan boken läsas fristående utan problem. Matilda räddar en hund är en läsvärd bok för lågstadiebarn som tycker att hundar är det bästa som finns. Det är i alla fall vad Matilda tycker.

Det här är boken om Matilda vars mamma ska åka iväg på hälsohem i tre dagar. Innan Matildas mamma går talar hon om för Matilda att hon ska tänka på att låsa dörren, dubbelkolla att hon har stängt av spisen och trycka in säkerhetsknappen på fönsterhandtagen. Matilda tycker att det är jättehäftigt att hon har fått ansvaret för hemmet och hon är nu chef hemma eftersom mamma är borta.

Efter skolan bjuder Matilda hem sina kompisar, Katrin och Ina. De hjälps åt med maten, äter och torkar sedan av bordet och spisen. Sedan ska de gå hem till Ina för att hjälpa henne att göra rent kaninburen. Men Matilda har en liten ängslan i magen. Hon har dubbelkollat spisen, men känner inte sig helt lugn. Hennes pappa brukar säga att det är så när man har ansvar för saker.

På väg hem till Ina möter flickorna en vilsegången hund som de tar med till polisstationen. Väl där blir inte Matilda så bra bemött av den kvinnliga polisen, men lyckligtvis har hunden en ägare och flickorna har gjort en god gärning. På kvällen ringer Matildas mamma och Matilda tänker att hon saknar mamma lite, men hon saknar hunden mer. För mamma får hon ändå träffa igen ganska snart.

Texten har stor stil och boken innehåller många fina, gulliga bilder i färg. Språket är väldigt bra, men själva handlingen är lite sådär. Även om handlingen är allmänt mysig så händer det inget spännande. Jag försökte få min 7-åriga dotter att läsa boken, men hon vill inte. Hennes förklaring är också att det inte händer något spännande och att bokstäverna är alldeles för stora. Hon menar att det ska vara en mindre stil på texten. Det tycker jag är en ärlig förklaring av en tilltänkt läsare.


torsdag 10 mars 2011

Stjärnlösa nätter - Arkan Asaad

Arkan Asaads debutroman Stjärnlösa nätter vägrar lämna mig, den har etsat sig fast i mitt minne. Verkligheten, genom någon annans ögon, känslorna och frustrationen över att inte räcka till, att ständigt svika sina föräldrar, att hela tiden bli övertalad - till något man inte vill göra, något som kan förändra hela ens liv och drömmar. Vem lyssnar? Ingen. Var finns den befriande utvägen från anklagelserna och från de nedtryckande kommentarerna?

19-årige Amàr ska besöka Kurdistan med sin pappa och sina yngre syskon. Besöket ger oanade konsekvenser som förändrar alla inblandades liv. I Kurdistan börjar pappan och släkten att smida planer; Amàr ska gifta sig med kusinen Amina som anses vara en lämplig fru att bilda familj med. Amàr ska sedan ta med henne till Sverige och med tiden ska de lära sig att älska varandra och bilda familj.

Självklart vill inte Amàr gifta sig bara för att det är ett passande äktenskap. Dessutom tänker han inte gifta sig med sin kusin som han lekte med som barn. Amàr blir arg och han protesterar, men ju mer han säger nej, desto mer utfryst blir han från familjen och släkten. Ögonblicket av svaghet kommer och Amàr säger ja även om han strax efter ångrar sig. Inte kan han heller ändra sig nu efter faderns glädjetårar. För det enda Amàr längar efter är egentligen att bli sedd och bekräftad av sin far.

Faderns rykte och ställning har stått på spel och nu när Amàr har underkastat sig hör han till. Men det är inget lätt val för Amàr och ganska snart har han lyckats trassla in sig i en massa lögner och konflikter vilket tvingar honom till att desperat ta sig ur en omöjlig situation på ett hemskt sätt. Amàr förskönar inte sina handlingar och han förstår hur djupt han sårar. Samtidigt klarar han inte av att få Amina på halsen. Efter flera års väntan har även Amina förstått att Amàr inte vill ha henne, men hon har nu förlorat flera år av sitt liv i väntan på en man som släkten har valt åt henne.

Självklart är det här ett angeläget ämne och väldigt känsloladdat. Arkan Asaad lyckas skriva på ett sätt som fångar läsaren med en stark självbiografisk ton. Amàrs förhållande till pappan känns som hatkärlek. Pappans handlingar styrs av släktingarnas vördnad och respekt för honom, han framstår som en aggressiv far som vill visa att han har uppfostrat sina barn väl och att barnen lyder honom. Men Amàr är en rebell, han vill inte anpassa sig och tanken på att gifta sig är främmande. Han ska ju åka hem till Sverige och leva sin dröm, han ska bli något.

Det här känner jag så tydligt igen, denna mörka, ångestladdade handling som sker många flickor och pojkar - en handling som berövar de deras framtid. Jag har, under läsandets gång, men även efter, diskuterat en hel del med min man om Asaads roman. Den här boken bygger på Asaads egen erfarenhet, men jag kan inte skaka av mig den underliga känslan att boken till viss del också bygger på min erfarenhet. Arkan Asaad har lyckats ge röst åt de vars liv är en handelsvara.

Här kan du titta på TV4 Nyhetsmorgon, från den 6 januari 2011, med Arkan Asaad som pratar om tvångsäktenskap.

måndag 7 mars 2011

Att lura döden - L.J. Smith

Att lura döden är den första boken i serien Night World om hemligheter, kärlek och dödligt farliga varelser. Jag grabbade tag i boken idag, började läsa när barnen hade simträning och har nu läst ut den 240 sidor tjocka (eller ska jag kanske säga tunna) boken.

Min första tanke när jag läste baksidestexten var att nu vet jag i stort sett vad boken handlar om och vad som kommer att hända med huvudkaraktärerna. Är det någon idé att man läser boken då när det känns så här? Jag vet inte... jag gjorde det i alla fall och jag måste erkänna att det har varit rena nöjet att läsa Att lura döden. Jag kollade inte vad klockan var eller vilken sida jag var på. Jag har istället ivrigt bläddrat igenom sidorna, slukat varje ord.

Poppy trodde att sommaren skulle vara för evigt. Sedan får hon diagnosen obotlig cancer och hennes enda hopp för att överleva cancern är James, hennes bästa vän och hemliga kärlek. James är en vampyr i Night World och han kan göra Poppy odödlig, men för att lyckas med det måste han bryta mot lagarna som råder i Night World.

Poppy är en söt och fin karaktär, men upplevs som naiv. Hon är en sympatisk, vanlig tonårstjej med intressen och en utvecklad personlighet. Hon är ingen jobbig tjej, men upplevs inte heller som en stark sådan. James karaktär börjar som en mystisk och kärleksfull bästa vän. Han och Poppy umgås och de har varit vänner sen dagis. James är en riktig vampyr (en vampyr med vampyrföräldrar) och han är beredd att gå hur långt som helst för flickan han älskar.

Jag vill inte förstöra läsningen för er genom att berätta mer om innehållet, men jag kan tillägga att James har en kusin, Ash, som dyker upp i slutet. Han är ett "wild card" som försöker starta en massa drama, men hans karaktär beskrivs inte lika djupt som resten av karaktärerna i boken. Dock tror jag att han är en sån vi inte ska glömma inför kommande böcker...

Det här är en romantisk vampyrbok, med en känsla utöver det "vanliga". Smith har gjort karaktärerna mer trovärdiga, lyckats upprätta dem och miljön med en handfull meningar. Det tillsammans med förälskelse och förverkligande ögonblick har hon lyckats ge oss en dos av romantisk och förutsägbar, men underhållande introduktion till Night World.

Feber - Maggie Stiefvater

Jag har väntat med spänning på boken Feber, uppföljaren till Frost, skriven av Maggie Stiefvater. Jag vill börja med att tala om att du bör läsa den första boken i serien The Wolves of Mercy Falls, innan du börjar läsa Feber.

Feber börjar strax där Frost slutade; Sam är mänsklig och han och Grace har framtiden framför sig - tror de, tills de inser att Grace är sjuk. Grace sjukdom ger dynamik och liv åt deras förhållande i kombination med det plötsliga intresset Grace föräldrar har för hennes liv och kärleksrelation. Livet är inte heller lättare för att Sam har övertagit Becks roll i att välkomna de vargar som kommer tillbaka under våren. Han är inte längre en del av flocken, men han känner sig inte fri från de band som binder honom till vargarna. Sam kämpar med sin nya identitet som pojke, men en av de nya vargarna, Cole, gör inte livet enkelt för Sam.

När vi senast lämnade Sam och Grace, hade de funnit ett lyckligt slut. Trots den inledande varningen får läsaren följa med Sam och Grace och uppleva kärleken mellan dem på ett uppfriskande sätt. Sam och Grace har hittat en fungerande och lycklig rutin, men samtidigt finns det saker som hotar att slita dem isär, bland annat Grace föräldrar.

Sam och Grace är bilden av det stabila paret, medan Isabel och Cole är paret som fortfarande försöker lista ut vad de vill med sina liv och med varandra. Det är ett stormigt förhållande, men också ett spännande förhållande. Scenerna mellan Isabel och Cole är en fin kontrast till kärleken mellan Sam och Grace. Man vill fortsätta läsa på för att inte släppa karaktärerna. Oavsett om du väljer att hålla med dem i deras val eller inte, kan du inte låta bli att vara medföljare längs deras väg.

Feber är en roman som känns väldigt långsam till en början när det efter ett tag slår en att romanens drivkraft har funnits där hela tiden som en röd tråd i berättelsen. Även om den sociala relationen mellan karaktärerna ibland känns krystat, blir Sam, Grace, Isabel och Cole i slutändan vänner - trots varandras olikheter. Berättelsen förs fram till ett problem, ett dilemma som inte riktigt löser sig. Det är också tanken på problemet som gör att jag ivrigt väntar på den avslutande och sista delen i Stiefvaters trilogi. Det finns många obesvarade frågor och en stark vilja att läsa mer.

Vad som känns tråkigt med uppföljare lik denna är att jag hade nästan glömt bort vad som hände i den första boken och vilka karaktärer som medverkade. Stiefvater är dock duktig på att ge tillbakablickar, men jag har en känsla av att jag kommer att glömma stora delar av innehållet i denna bok också i väntan på den tredje delen i serien. Kanske ska man vänta med att läsa böckerna tills den sista delen i serien kommer ut, för att få en naturlig kontinuitet i berättelsen.

lördag 5 mars 2011

Språkresan. En väg till ett andraspråk - Ylva Ellneby

Språkresan är ett pedagogiskt material som används för att utvärdera och stimulera ett barns första- och andraspråksutveckling. I boken ges tips på hur man kan stimulera barns språkutveckling, man kan läsa om flerspråkighetens grunder och även få tydliga anvisningar till hur en utvärdering av arbetet ska genomföras.

Ylva Ellneby har fått uppleva ett mångkulturellt samhälle, under de tio år som hon arbetade inom barnomsorgen i Kista-Husby-Akalla, den stadsdel i Stockholm som hade den största ökningen av antalet invandrare under 90-talet. Ellnebys upplevelse skapade fram en tanke på ett material som heter Språkresan, ett pedagogiskt verktyg för att få en bättre uppfattning om ett barns språkliga förmåga. I Språkresan ingår en handbok samt en stor resväska innehållande bland annat fyra små resväskor med miniatyrföremål, fyra händelsebilder i färg, åtta serier med sekvensbilder och utvärderingsprotokoll. Varje liten väska står för ett tema som bygger på en idé om lek, samtal, närhet och kontakt.

Vilka barn ska arbeta med Språkresan? Materialet är utvecklat till barn med svenska som modersmål som har ett försenat språkutveckling och barn som ska lära sig ett andraspråk. Språkresan ska ge en rättvis bild av barnets kommunikativa kompetens, förmåga att uttrycka sig, språkförståelse och ordförrådet i relation till innehållet till Språkresan. Materialet kan användas för ny utvärdering och regelbunden stimulering.

Idén är väldigt spännande och Språkresan är verkligen en resa i det svenska språket. Många delar som handlar om arbetet med barn som har svenska som andraspråk utnyttjas säkert flitigt av lärare idag, men Ylva Ellneby ger också en teoretisk koppling till arbetet. Jag kan inte uttala mig om den stora resväskan med allt material som ingår eftersom jag inte har sett den, men däremot har jag bläddrat igenom handboken som ger en bra teoretisk bakgrund till barns språkutveckling, belyser olikheter i språkkulturer, utprövningsarbetet och anvisningar till utvärdering. Även två konkreta fallstudier beskrivs och handboken avslutas med en beskrivning av svensk grammatik i förhållande till andra modermål.

Jag uppfattar materialet som ett fantastiskt språkträningsmaterial för barn i förskolan och barn som har svenska som andraspråk. Och även om jag kan läsa mig till vad den stora resväskan går ut på och hur innehållet ser ut, hade jag gärna velat titta i den för att skapa mig en tydligare bild av tanken bakom arbetet med Språkresan.

fredag 4 mars 2011

Boklycka!

Idag kom flera stora brev på posten innehållande böcker jag har väntat på. Jag blir glad varje gång paketen dimper ner i brevlådan och idag var det följande böcker som kom. Hmmm....vilken ska jag börja med? Det är svårt det här... jag får köra ole, dole, doff....

Böcker som väntar på att läsas

Tre bokhögar har jag ovanpå bokhyllan just nu. Det är böcker som ska läsas och skrivas om här på bloggen.

Richelle Meads böcker kan jag inte börja läsa just nu då jag inte har första boken i serien. Väntar på att den ska komma in på biblioteket snart... det är långa kötider. Undrar om de är bra?!?

Lärarlitteratur från Studentlitteratur ska läsas också. Det gäller att fortbilda sig och även skriva om böckerna på bloggen så att andra lärare får en liten guide i bokdjungeln.

Orhan Pamuk - har dåligt samvete över att jag fortfarande inte har läst en bok av denne Nobelpristagare. Skärpning Bookis!

Och så har vi böcker från LL-Förlaget. Lättlästa böcker som jag ska forska i och se om det kan vara något för min elever - nyanlända i förberedelseklass. Samma sak ska göras med böckerna om Matilda från Berghs förlag. Matilda böckerna fick jag tips om av min dotters lärare, för en vecka sen, som tycker att böckerna har ett bra språk. Jag blev lite nyfiken...

Ja, det är en del som ska läsas... ibland önskar jag
att jag hade mer tid till läsning. För jag vill läsa... massor! Citat från en av mina elever: "tänk om dygnet var 73 timmar istället för 48, för ibland känns det som att man inte hinner göra allt man vill här i livet".

Tycker du om att inreda lantligt?

... då är boken Inred lantligt inne & ute något för dig! Jag är ingen sån som inreder eller tycker om att inreda lantligt själv, däremot tycker jag att det är riktigt fint. Därför kan jag bläddra i den här boken i timmar utan att tröttna på den. För varje gång upptäcker jag fler och fler detaljer i det fina bilderna från olika hem och trädgårdar.

Anna Örnberg presenterar inspirerande miljöer och lantliga stilar. För de som inreder lantligt kan det ge uttryck för längtan efter en rofylld oas i en stressig tillvaro. Det kan också vara ett sätt att värdera det gamla som ofta går förlorad i en modern tid.

Boken ger praktiska tips, beskrivningar på hur du kan fixa fina detaljer och få en charmig stil utan att det kostar dig mycket. Gå på auktion eller loppis, fynda, fixa, måla om - det mesta kan du göra om själv om du är en händig pysslare och kreativ.

torsdag 3 mars 2011

Habib, Paris tur och retur - Douglas Foley

Tredje boken i Habib-serien är uppbyggd på samma sätt som den första boken jag läste för ett tag sedan. Habib fortsätter med sin dagbok och han söker fortfarande meningen med livet. Kanske inte i lika stor utsträckning som i den första boken, men tanken om meningen med livet dyker ändå upp vid ett par tillfällen.

Nu är Habib och Paris ett par och som det är i alla förhållanden, sker det ibland missförstånd. Men om man verkligen tycker om varandra så ordnar det sig alltid till slut. Habib och Paris är riktigt kära i varandra, det är sommarlov och denna sommar blir han en hjälte dessutom - han får chansen att rädda Paris från att drunkna.

Habib - Paris tur och retur är en rolig bok om förortskillen Habib, elva (snart tolv) år. Han skriver dagbok om sin kärlek, sina kompisar och sin familj som man inte tröttnar på att läsa, för Habib har alltid något att berätta.

Cirkeln - Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren

I april kommer krönikören/författaren/bloggaren Mats Strandberg med boken Cirkeln, som han skrivit tillsammans med manusförfattaren (och debutanten) Sara Bergmark Elfgren.

Cirkeln är 520 sidor fyllda med kärlek, vänskap, magi och ond bråd död. Historien är redan från början tänkt och skriven som en trilogi. 2012 kommer fortsättningen Eld och 2013 står slutstriden i den tredje och sista boken Nyckeln. Enligt författarna kan Cirkeln liknas vid: ”Låt den rätte komma in möter Fucking Åmål möter Twilight möter Mitt så kallade liv möter Twin Peaks - fast utan vampyrer!”

Handlingen i korthet:
Höstterminen har just börjat när en elev hittas död på en av gymnasieskolans toaletter. Alla förmodar att det var ett självmord. Alla utom de som vet sanningen.

En natt då månen färgats mystiskt röd förs sex tonårstjejer till den nedlagda folkparken i Engelsfors. De är helt olika varandra och har ingenting gemensamt. De vet inte hur de har kommit dit eller varför de är där. Det enda de vet är att utan varandra kommer de inte att överleva.

En uråldrig ondska har vaknat till liv. Räddningen är dessa sex tjejer som skyr varandra som pesten. De måste lära sig att samarbeta, för utan varandra kommer de inte att överleva. En svensk bruksort blir spelplatsen för den stora striden mellan ont och gott, och Sverige får sin första inhemska serie med övernaturliga krafter i fokus.

onsdag 2 mars 2011

Det där som nästan kväver dig - Chimamanda Ngozi Adichie

Det är inte mycket vi vet om människor i andra delar av världen och vi läser inte ofta berättelser om dem. Vi vet inte mycket alls om afrikaner och deras hårda tillvaro som har med krig, övergrepp eller överlevnad att göra. När vi pratar om Afrika är det också viktigt att känna till att det är många olika kulturer vi pratar om. Tack vare de afrikanska författare, vars böcker har översatts till engelska och svenska, har vår kunskap om kontineneten Afrika ökar. Med lite sökning hittar man en röst som berättar om sitt folk.

Det där som nästan kväver dig, av den nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichie, utgiven av Albert Bonniers Förlag är en samling noveller - en resa genom tid och geografi som ger oss glimtar i livet hos nigerianska kvinnor och deras upplevelser både hemma och som invandrare i Förenta staterna. Adichie, med fötterna i både sitt hemland och USA, har perspektiv på två världar som hon nu erbjuder i tolv berättelser. Oavsett var eller när historien om kvinnorna äger rum, slår det mig hur ärlig hon är i sitt berättande.

Kanske är det detta som gör hennes berättelser både övertygande och trovärdig på samma gång. Hennes karaktärer, oavsett deras status eller situation, beskrivs på ett sätt som gör att vi förstår deras behov och reaktioner. Hur skulle vi reagera om vi var i samma situation som den unga bruden i novellen "Äktenskapsarrangörerna" och skulle vi kanske inte agera precis som hon? Hur skulle du göra om du vid ankomsten till Amerika upptäcker att mannen, din moster och morbror valt ut åt dig, hade underlåtit att berätta för dig att han redan var gift med en amerikansk kvinna för att få sitt gröna kort och att han inte hade skilt sig från henne? Vad kan kvinnan i novellen göra än att stanna hos honom tills mannen tar ut skilsmässa. En utvisning skulle bara skicka tillbaka henne till familjen som bara kommer att göra äktenskapet till ett misslyckande, men också till ett tecken på hennes otacksamhet för allt de har gjort för henne.

Även om några av dessa berättelser, som den här ovan, har kvinnor som huvudkaraktär som ropar "offer", får vi inte en enda gång känslan av att Adichies karaktärer har skapats som föremål för sympati. De hanterar sina situationer med värdighet och den stolthet de kan ha under rådande omständigheter.

I novellen "Det där som nästan kväver dig" har en ung kvinna immigrerat till Amerika. Hon har svårt att tro på uppriktigheten i en ung vit mans tillgivenhet för henne. Även när hon inser att han är äkta, är hon ständigt uppmärksam mot det han säger och gör. Hon letar hela tiden efter tecken på nedlåtande attityd hos honom. Men precis när hon börjar slappna av, släppa den där grejen runt halsen och de misstankar som kväver henne, får hon reda på att hennes far dog för fem månader sen och hon måste återvända till Nigeria. Den unga mannen frågar om hon kommer att återvända, men hon låter honom gå. Skillnaderna i klass är för stora, han är rik och hennes far levde i ständig rädsla för människor som var högre upp på den sociala skalan - det är ett hinder hon inte kan övervinna.

Adichies berättelser är alla mycket välskrivna och de ger oss ett perspektiv på världen som vi ofta inte ser. Vad som är uppfriskande är att hennes karaktärer är varken offer eller superhjältar. De är människor som haterar situationer som har uppkommit i deras liv. Vi känner inte till deras omständigheter, men vi kan fortfarande identifiera oss med de känslor karaktärerna upplever och de fungerar som en brygga in i deras värld. Det är en värld vi inte har en chans att utforska och när ett tillfälle av denna kvalitet dyker upp vore det synd att ignorera det.

tisdag 1 mars 2011

Sagor - hyss & äventyr

Har vi en gång vant oss att hämta vår fröjd och tröst i böckerna, så kan vi inte undvara dem.

- Astrid Lindgren

Astrid Lindgren - förmodligen Sveriges mest kända författare - skrev många böcker, för olika åldrar, i olika genrer och om olika ämnen.

Visst känner du igen Pippi Långstrump, Madicken, Emil i Lönneberga och Karlsson på taket? Nu får du möta dem igen i boken Sagor, hyss & äventyr. En bok att läsa högt ur med äventyr för hela familjen. Det är en jättefin bilderbok, på 192 sidor i färg, med elva av Astrid Lindgrens underbara sagor.